Bakgrund

Kort bakgrund

Den nordiska kvinnorörelsen bjuder in till Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights. Konferensen är en fortsättning på de nordiska konferenser som hölls i Oslo 1988 och i Turku (Åbo) 1994. De samlade tusentals aktivister, organisationer, politiker och andra aktörer som diskuterade både nationella och internationella kvinnopolitiska frågor och strategier. De resulterade i konkreta förslag för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Nordiskt Forum Malmö 2014 är en framåtsyftande kraftsamling för att manifestera vår beslutsamhet att tillsammans utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har fulla mänskliga rättigheter, i Norden, i Europa och internationellt.

Historisk bakgrund till Nordiskt Forum Malmö 2014

FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing 1995. Då antogs Platform for Action av världens regeringar. Antagandet var en seger för och byggde på kvinnorörelsens världsomspännande regionala arbete, exempelvis i Norden, och dess starka vilja till att nå överenskommelser. De regeringar som undertecknade handlingsplanens tolv artiklar gjorde ett åtagande att förverkliga CEDAW – Kvinnokonventionen, genom att bedriva ett aktivt och synligt arbete.

Sedan 1995 har ingen världskonferens om kvinnors rättigheter genomförts. Under senare år har röster höjts för behovet av en sådan konferens, men det har också varnats för faran med en konferens som skulle öppna handlingsplanen för omförhandlingar. Det saknas tilltro till att världens regeringar skulle hålla fast vid sina tidigare åtaganden och att kvinnors rättigheter och livsvillkor istället skulle skruvas tillbaka. Kvinnors rätt till en god utveckling och att bestämma över sina egna kroppar och sexualitet är fortfarande kontroversiella frågor som utlöser ändlösa förhandlingar och brist på resultat. Den globala utvecklingen mot jämställdhet är ifrågasatt liksom även principer om universella rättigheter och demokrati. Att vi idag befinner oss i en situation där vi vid stora FN-konferenser och toppmöten arbetar för att språk och text man enades om för 20 år sedan inte ska urvattnas eller försvinna är ett tecken på att den internationella utvecklingen inte går framåt. Det senaste beviset på detta är att FN:s medlemsländer inte kunde enas om gemensamma slutsatser under Commission on the Status of Women, CSW, år2012. Ett annat exempel är den svaga texten om kvinnor och jämställdhet i slutdokumentet från Rio+20. På FN-konferensen i Rio 2012 lanserades arbetet med globala mål för hållbarhet, så kallade Sustainable Development Goals (SDG). De Millenniemål som världen är längst ifrån att uppfylla är områden som handlar om kvinnor och jämställdhet.

Kvinnors rättigheter relativiseras och kringgärdas av inskränkningar med hänvisning till traditioner, religioner och kulturer. Kvinnors livsvillkor sätts också under press av ekonomiska, miljömässiga och politiska kriser. Kriser av olika slag har upprepade gånger visat sig ha mest negativ effekt på kvinnor, särskilt fattiga kvinnor. För att uppnå hållbar utveckling är kvinnors rättigheter och jämställdhet nyckeln. Världen genomgår stora förändringar som exempelvis globalisering och ny teknikutveckling vilket i sig innehåller stora positiva möjligheter, men de modeller och lösningar som diskuteras för att lösa problemen i världen och ta hand om de positiva möjligheterna saknar ofta ett uttalat jämställdhetsperspektiv. Detta behöver utvecklas.

Även Norden möter stora jämställdhetspolitiska utmaningar. Beijing Platform for Action ställer tydliga krav, som de nordiska länderna inte klarat av att leva upp till. Stora brister finns inom avgörande områden som mäns våld mot kvinnor, arbetsmarknad och lika lön för lika arbete, kvinnors ekonomiska självständighet, kvinnors inflytande och makt samt situationen för flickor och äldre kvinnor. Nuvarande ekonomiska, sociala och ekologiska kriser påverkar kvinnors livsvillkor och möjligheterna till att leva i ett jämställt Norden.

Nordiskt Forum Malmö 2014 kommer att vara av stor betydelse för det nordiska jämställdhetsarbetet och kvinnorörelsen. Oavsett hur FN beslutar i diskussionen om en femte världskonferens är Nordiskt Forum Malmö 2014 relevant för att identifiera utmaningar och möjligheter för att genomföra Platform for Action och nå målen om jämställdhet, utveckling och fred.

Nordiskt Forum Malmö 2014 kommer att ge den feministiska rörelsen i Norden möjlighet och utrymme att formulera tydliga uppmaningar och krav till de nordiska regeringarna och andra politiker. Föreställningen om jämställdhet som en gemensam ambition i en ständigt pågående process mot nya mål är inte en självklarhet. Det är viktigt att de nordiska länderna tillsammans analyserar nuläget, sätter agendan och tar pulsen på de jämställdhetspolitiska utmaningarna.

Organisation

Sveriges Kvinnolobby tog initiativ till en gemensam nordisk förberedande konferens i november 2011 där ett femtiotal representanter från kvinno- och jämställdhetsorganisationer samlades. Konferensen resulterade i en nordisk styrgrupp med ett initiativ- och planeringsansvar för Nordisk Forum Malmö 2014. Följande organisationer ingår i styrgruppen:

Sveriges Kvinnolobby, Sverige

Kvinderådet, Danmark

FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørgsmål, Norge

Krisesentersekretariatet, Norge

Nytkis – Kvinnoorganisationer i samarbete, Finland

Kvenfélagasamband Islands

Kvenréttindafélag Islands

Nordiskt Forum Malmö 2014 har etablerat ett sekretariat i Stockholm som samordnar det nordiska arbetet inför konferensen.

Mål

Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights vill:

  • Bygga engagemang och förståelse för de jämställdhetspolitiska utmaningarna och möjligheterna inom regionen.
  • Främja och utveckla den nordiska debatten om kvinnors rättigheter, lokalt, regionalt och globalt.
  • Formulera krav och konkreta förslag till de nordiska regeringarna och politiker kopplade till framtidens jämställdhetspolitik.
  • Bygga nätverk för erfarenhetsutbyte mellan aktivister, forskare, organisationer, myndigheter, näringsliv och allmänhet.
  • Informera om Kvinnokonventionen och Beijing Platform for Action.
  • Formulera rekommendationer för framtida strategier för en jämställd hållbar utveckling och det som ska följa FN:s Millennium Development Goals 2015.
  • Bryta ny mark genom att engagera, involvera och använda den kompetens och nytänkande som den nya generationen som tillkommit sedan Världskonferensen i Beijing 1995 besitter.
  • Stärka den nordiska kvinnorörelsens organisering och verkningsgrad samt vidareutveckla internationella perspektiv och engagemang.

 

Se nedan för fördjupning om CEDAW och Beijing Deklarationen.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Beijing Declaration and Beijing Platform for Action