Guldsponsorer

Tack för ert engagemang och ert stöd för att arrangera Nordiskt Forum Malmö – New Action on Women´s Rights! Här publiceras listan på alla guldsponsorer av Nordens största jämställdhetspolitiska forum:

Diskrimineringsombudsmannen

 

Loggo DO hemsidanDiskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. DO utbildar, utvecklar nya metoder, skapar opinion, utreder anmälningar, driver processer och utövar tillsyn över arbetsgivare, skolor och högskolor. DO träffar regelbundet arbetsgivare och fackförbund, myndigheter och andra ansvariga parter, liksom intresseorganisationer i det civila samhället, för att utbyta erfarenheter. På Nordiskt Forum lyfter DO två teman i seminarieform – könsdiskrimineringen i arbetslivet och behandlingen av muslimska kvinnor i det offentliga rummet. DO finns också, tillsammans med övriga nordiska ombudsmän, i en gemensam utställningsyta där du kan ställa frågor till oss – eller diskutera med oss och våra nordiska kollegor. Vi ses på seminarierna i Malmö Arena eller i monter E1 på MalmöMässan!

Eskilstuna kommun

 

Eskilstuna kommun till Hemsidan

 

Institut for Mennskerettigheder – Danmark

 

Institut for Menneskerettigheder_Loggo till hemsidanDet danske Institut for Menneskerettigheder skal fremme og beskytte menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og internationalt. IMR er bl.a. nationalt ligebehandlingsorgan i forhold til race-/etnisk oprindelse og køn.

Se www.menneskeret.dk/

Jafnretti

The Centre for Gender Equality in Iceland is a national bureau and is in charge of administering the Act on Equal Status and Equal Rights of Women and Men No. 10/2008. The aim is to establish and maintain equal status and equal opportunities for women and men.

Jämställ.nu

Jämställ.nu är en webbportal som ger dig fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Jämställ.nu drivs i samverkan mellan länsstyrelserna, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska ESF-rådet och VINNOVA.

Kvinna till Kvinna

 

Logga till Hemsida Kvinna till KvinnaI världens krig och konflikter används kvinnor och flickor som vapen och måltavlor. Kvinnor stängs in i sina hem och flickor får inte gå i skolan. Kvinnors röster tystas om de uttrycker vad de känner och tycker. Samtidigt visar historien att det är kvinnor som ofta är de första att kämpa för fred. Men trots kvinnors strävan efter ett slut på kriget får de sällan vara med och bestämma om vägen till fred och demokrati.

Därför finns Kvinna till Kvinna. För att stärka kvinnor i krig och konflikter så att kvinnors makt och inflytande ökar. Vi stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och bekämpar våld mot kvinnor. De skapar mötesplatser för kvinnor i miljöer där det är svårt att träffas, de påverkar politik och skapar dialog över konfliktgränser.

Kvinna till Kvinna stödjer idag fler än 130 kvinnoorganisationer i fem konfliktdrabbade regioner.  Vi sprider information om kvinnors situation i konflikter till allmänhet, myndigheter och organisationer och vi påverkar bistånds- och säkerhetspolitik i Sverige och på EU- och FN-nivå.

Var med och stöd oss du också!

Københavns Kommune

 

kk-logo

Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO

Om Likestillings- og diskrimineringsombudet: LDO skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Se www.ldo.no/no/ombudet/

Linköpings kommun

 

logga_hemsida

LRF

 

Print

Länsstyrelserna i Sverige

 

Länsstyrelserna_Till_HemsidanLänsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

 

Länsstyrelsen har ett brett ansvarsområde

Till detta hör bland annat kunskapsförmedling, samordning och utveckling av olika sakfrågor, men också myndighetsuppgifter. Vi ger tillstånd till olika verksamheter, prövar och utövar tillsyn inom t ex miljö och fysisk planering. Vi tar hand om överklagningsärenden, bidragshantering inom främst lantbruks- och bostadsområdet samt följer upp och utvärderar vad som händer i länet.

Länsstyrelserna arbetar i länen för det nationella jämställdhetspolitiska målet.

Länsstyrelserna har som uppdrag att:

• verka för att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska delmålen i länen

• jämställdhetsintegrera sina verksamheter

• kartlägga och följa utvecklingen av jämställdhet i varje län

• Skapa kunskapsunderlag, till exempel könsuppdelad statistik, för jämställdhetsarbete.

• Stödja kommuner, statliga verksamheter och andra regionala aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter jämställda

Besök gärna våra seminarier och vår monter E23.

 

Länsstyrelsen Östergötland

 

Länsstyrelserna Östergötland_logga_hemsidaLänsstyrelsen Östergötland har nationella regeringsuppdrag för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld (HRV) och förhindra att barn utsätts för alla former av övergrepp såsom barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Läs mer på www.hedersfortryck.se. Föreläsare: Juno Blom, nationell utvecklingssamordnare har under tio år utbildat i HRV. Hennes utgångspunkt i arbetet är barns och ungas rättigheter. Juno har stor erfarenhet av att hjälpa och stödja individer som blivit utsatta för HRV och professionella som möter målgruppen. Erfarenheter som är viktiga i arbetet med att utbilda nationella och lokala myndigheter, samt verksamheter och frivilligorganisationer, för att höja kunskapen och beredskapen att möta och ta hand om de utsatta. Juno menar att det är viktigt att synliggöra hedersförtrycket i samhället och att vuxnas rädsla att ifrågasätta andra vuxna aldrig får väga tyngre än barns rätt till stöd och skydd, annars riskerar barns rättigheter att bli tomma slagord.

Malmö stad

 

Malmö stad_logga till hemsidan

Miljöpartiet

 

Loggo_MP_hemsidan

Miljöpartiet är Sveriges tredje största parti. Vi har växt fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet och samlar människor som vill möta klimatutmaningen, skapa nya jobb och att alla barn ska få en ärlig chans i skolan. Som feministiskt parti är det vårt uppdrag att med politiska verktyg motverka könsmaktsordningen. Vissa av oss är mer fokuserade på det politiska hantverket kring jämställda löner och den könssegregerade arbetsmarknaden. Andra av oss är experter på det intersektionella maktperspektivet. Vissa lägger sitt engagemang på mäns våld mot kvinnor och våldtäktslagstiftningen. Andra på genuspedagogik i förskolan och förändring av mansrollen. Tillsammans bildar vi en stark allians av gröna feminister.

Miljöpartiet vill

• att kvinnor och män ska ha lika lön för likvärdigt arbete,

• att skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet, och

• att män ska ta ut en större del av föräldraförsäkringen

PRO – en röst som hörs

 

PRO_logga till hemsidanPensionärernas Riksorganisation, PRO, är Sveriges största pensionärsorganisation med ca 400 000 medlemmar över hela landet. PRO är intresseorganisationen och mötesplatsen för landets pensionärer. PRO erbjuder en mängd aktiviteter. Det är allt från sång och dans till friskvård, kurser i data/smartphones, sociala medier och resor till när och fjärran. De senaste åren har föreningar med särskild intresseinriktning vuxit fram, till exempel PRO Kultur och PRO Sport. PRO är också pensionärernas röst i samhället. Vi skapar opinion kring pensionärernas frågor i den politiska debatten och i media. PRO menar att samhället fungerar bäst om vi ställer upp solidariskt för varandra.

Tillsammans är vi starka och ser till att livet som pensionär blir både bättre och roligare! Alla som har någon form av pension kan vara med i PRO.

För att bli medlem eller få mer information:

Läs mer på www.pro.se / Ring oss på 08-701 67 00 / Skicka e-post till info@nullpro.se

Regeringskansliet

 

Regeringskansliet_logga till hemsidanRegeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra Sverige och förverkliga sin politik. Regeringskansliet är en politiskt styrd organisation där regeringen avgör arbetets inriktning och vilka frågor som ska prioriteras. Tjänstemännen i Regeringskansliet stöder regeringen med att utreda olika frågor, utforma lagstiftning, styra myndigheterna, utveckla relationer till andra länder och ta fram underlag till olika beslut och ställningstaganden i förhandlingar, t.ex. inom EU.

Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, de olika fackdepartementen och Förvaltningsavdelningen. Fackdepartementen ansvarar för sina respektive sakfrågor, Förvaltningsavdelningen för departementsövergripande resursfrågor och Statsrådsberedningen samordnar och leder arbetet. Hur många fackdepartement det finns avgörs av varje regering och kan därför skifta över tid. Idag finns det elva fackdepartement.

Regeringskansliets anslag ingår i statsbudgeten och beslutas av riksdagen varje år. Anslaget för 2014 är drygt 6 843 miljoner kronor.

RFSU

 

rfsu_hemsidaRFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik som bildades 1933. Vi är en medlemsorganisation med 20 lokalföreningar över hela landet. RFSU är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden.

RFSU utgår från övertygelsen om sexualitetens och samlevnadens centrala roll för individ och samhälle. RFSU har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta.

Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige och i världen. Säkra preventivmedel, lagliga aborter och sex på ens egna villkor är fortfarande inte självklart överallt.

RFSU arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning.

RFSU driver även en klinik på uppdrag av Stockholms läns landsting. Där arbetar barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och psykoterapeuter.

Samverkan för Jämställdhet Norrbotten

Länsstyrelsen NorrbottenNorrbottens läns landstingWinnet NorrbottenKommunförbundet Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet

SKL

 

SKLSKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla 290 kommuner och 20 landsting och regioner i Sverige. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som våra medlemmar är verksamma inom. SKL är också arbetsgivarorganisation för alla kommuner, landsting och regioner, med uppgift att teckna centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor. Våra medlemmar är tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor.

S-Kvinnor

 

S-kvinnorna_Logotyp till hemsidanS-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och kvinnokamp sida vid sida. Vi påverkar samhällsdebatten och de politiska besluten utifrån kvinnors perspektiv. Läs mer på www.s-kvinnor.se och följ oss på www.facebook.se/s-kvinnor.

Tillväxtverket

 

Logo_ hemsida_ Tillväxtverket

Winnet Sverige

 

Winnet till hemsidan