New actions on women’s rights – and possibilities on the labor market

De 200 kvinnoorganisationer som står som initiativtagare till Nordiskt Forum har via sina paraplyorganisationer tillsammans arbetat fram ett utkast till slutdokument. Detta dokument är en viljeyttring för framtiden kring Nordiskt Forums 12 teman. Inför dokumentets färdigställande bjöds tre nordiska panellister in för en diskussion under ledning av journalisten Hanne Fokdal Barnekow (DK) om strategier för att möjliggöra kvinnors framsteg på en mansnormativ arbetsmarknad.

Under torsdagens A-del av seminariet “Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär” gavs en lägesbeskrivning av kvinnors sämre möjligheter till att försörja sig och göra karriär i en nordisk kontext. Fredagens B-del på samma ämne var ämnat att ta fram strategier samt konkreta förslag på handling, lagstiftning och fokusområden att föreslå för och kräva av de nordiska regeringarna för att möjliggöra kvinnors framsteg på en mansnormativ arbetsmarknad.

image (3)

Annelie Nordström (SE), ordförande för den fackföreningen Kommunal, talar om fackrörelsens “gubbighet” som ett stort hinder i fackets roll som kvinnors företrädare i frågor om arbetsvillkor och löneförhandlingar. Nordström lyfter vikten av att anställda och andra nyckelpersoner inom fackföreningar utbildas i frågor om ojämställdhet på arbetsmarknaden för att väl kunna hantera ärenden som rör rätten till heltidsanställning inom kvinnodominerade yrken.

Nordström presenterar sitt förslag om en mer individualiserad föräldraförsäkring och lagstiftning om heltidsanställningar inom offentlig sektor som;

– De viktigaste sakerna regeringar i norden kan göra för kvinnors löner att komma ikapp.

Hon tror även att de arbetstidsnormer som finns kring kvinnliga anställningar, som att fler kvinnor jobbar deltid eller inom yrkesgrupper där deltidsanställningar är vanliga, måste tas itu med. Nordström vill även se att mer resurser ges till barn- och äldreomsorg då det är när dessa brister som det som oftast blir att det är kvinnan i en heterosexuell familjekonstellation som tar på sig ansvaret.

Isländska juristen Sonja Ýr Þorbergsdóttir har nyligen arbetat med “Certification on qual pay standard”, ett certifikat som kan delas ut till arbetsgivare som presterar inom jämställdhetsperspektiv gällande lönesättning. På temat lönesättning håller hela panelen med Charlotte Palludan (DK) när hon påpekar att lönehöjning på ett visst antal procent är något som måste revideras då detta system ökar lönegapet mellan män och kvinnor ytterligare.

I stort enas panelen om att det är traditioner om kvinnors omhändertagande roll I hemmet som hämmar kvinnor på arbetsmarknaden. Tillgången till förskola har underlättat stort för familjers och kvinnors möjlighet att kombinera barn och karriär men ännu mer måste påverkas från politiskt håll.

Kommentarer stängda.